Features

Економіка

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність 051 «Економіка»

Підготовка фахівців за спеціальністю Економіка дозволяє випускникам отримати такі знання та уміння:
•    уміння вести пошук, збирати, систематизувати потрібну для виконання посадових обов’язків нормативно-правову, соціально-економічну, науково- методичну, довідкову та іншу інформацію та використовувати її в практичній діяльності;
•    уміння на основі інформаційного забезпечення та комп’ютерних технологій розробляти достатню кількість альтернативних варіантів рішень;
•    уміння обчислювати показники економічної діяльності підприємства, галузі, країни; уміння аналізувати економічну звітність підприємства, установи, організації, обґрунтувати висновки та рекомендації щодо економічної політики та побудови ділової стратегії підприємства, установи, організації;
•    уміння прогнозувати розвиток економічних явищ і процесів на рівні держави, регіонів, галузей, окремих ринків, підприємств, споживчого попиту з використанням сучасних технологій обробки інформації;
•    уміння здійснювати моніторинг ефективності рішень у сфері економічної політики та реалізації макрополітики, уміння обґрунтовувати необхідність запровадження інституційних змін на мікро- і макрорівнях, оцінювати ефективність програм соціально-економічного розвитку;
•    уміння застосовувати сучасні методи і методики викладання у навчальних закладах економічного профілю;
•    уміння проводити поведінкові експерименти і на їх основі будувати політико-економічні рекомендації; уміння аналізувати відмінності в моделях соціально-економічних систем різних країн та будувати пропозиції щодо ефективної зовнішньоекономічної діяльності;
•    здатність професійно використовувати набуті знання з фундаментальних та прикладних дисциплін у процесі прийняття економічних рішень, здатність до практичного застосування висновків економічної теорії задля забезпечення ефективної економічної діяльності;
•    здатність до сприйняття та опанування змісту, цілей, принципів та методів наукових досліджень українських і зарубіжних вчених у галузі економічної теорії та практики; здатність до здійснення аналітичної діяльності на мікро- та макрорівнях,
•    здатність здійснювати науково-практичний аналіз та обирати оптимальні підходи до вирішення складних ринкових ситуацій; здатність до організації роботи з проведення фундаментального аналізу макроекономічних процесів, ринкових структур, інституціонального середовища та неформальних регуляторів соціальної поведінки;
•    здатність забезпечити бізнес-планування підприємства аналітичними даними з розвитку ринкової ситуації та поведінки інституціонального середовища; здатність до фахового обґрунтування напрямів реалізації економічної політики, тактики та стратегії розвитку бізнесу, розробки економічно обґрунтованих програм діяльності та розвитку господарюючих суб’єктів;
•    здатність проводити практичні заняття із загальноосвітніх дисциплін: економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, історія економіки та економічної думки; спроможність здійснювати самостійні дослідження та складати аналітичні звіти з метою подальшої розробки рекомендацій і ухвалення стратегічних рішень на мікро- та макрорівнях .

Після закінчення навчання випускник може  працювати: помічником керівника підприємства з економічних питань; організатором діловодства (державні установи); помічником керівника малого підприємства без апарату управління з економічних питань; техніком з нормування праці; техніком  із планування; техніком із стандартизації; техніком з підготовки виробництва; асистентом економіста-статистика; асистентом економіста-демографа; організатором із постачання; організатором із збуту; економістом на підприємствах малого та середнього бізнесу, фахівцем з аналізу ринку праці.
Професійна підготовка на  кафедрі економіки підприємств передбачає вивчення блоків економічних  та правових дисциплін,   інтенсивне вивчення двох іноземних мов і комп'ютерну підготовку.

Наші переваги:
•    інтегровані знання з професійної діяльності економіста, юриста, фахівця з комп’ютерних технологій з досконалим знанням іноземних мов;
•    управління інвестиційними проектами;
•    впровадження та управління системами інформаційного забезпечення економічних рішень.

 

Презентація випускаючої кафедри

 

 

Увійти