Features

Кафедра інформатики та фундаментальної підготовки

Згідно з навчальним планом кафедра інформатики та фундаментальної підготовки Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій забезпечує викладання для майбутніх фахівців, з напрямів, спеціальностей «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Соціальна робота» з таких дисциплін:

«Інформатика» (проф. Бакушевич Я.М., доц. Бакушевич А.Я., ст. викл. Слободян І.В.)
«Прикладна інформатика», «Електронна комерція» (доц. Гощинський А.В.)
«Комунікативні процеси та презентації в бізнесі» (проф. Бакушевич Я.М.)

Крім того, викладачі кафедри читають ряд фундаментальних та спеціальних дисциплін:

«Вища математика» (проф. Ходорчук А.Я.)
«Економіко-математичне моделювання» (ст. в. Крива Н.Р.) 

Згідно з навчальним планом кафедра інформатики та фундаментальної підготовки Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій забезпечує викладання для майбутніх фахівців, з напрямів, спеціальностей «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Соціальна робота» з таких дисциплін:

«Інформатика» (проф. Бакушевич Я.М., доц. Бакушевич А.Я., ст. викл. Слободян І.В.)
«Прикладна інформатика», «Електронна комерція» (доц. Гощинський А.В.)
«Комунікативні процеси та презентації в бізнесі» (проф. Бакушевич Я.М.)

Крім того, викладачі кафедри читають ряд фундаментальних та спеціальних дисциплін:

«Вища математика» (проф. Ходорчук А.Я.)
«Економіко-математичне моделювання» (ст. в. Крива Н.Р.) 

Склад кафедри

Бакушевич Ярослав Михайлович
Бакушевич Ярослав Михайлович
к.т.н, професор, завкафедрою  

 

  

 

 

Ходорчук Анастасія Яківна
Ходорчук Анастасія Яківна
к.п.н., професор 

  

 

 

Бакушевич Андрій Ярославович
Бакушевич Андрій Ярославович
к.ф-м.н., доцент

 

 

 

Гощинський Андрій Володимирович

Гощинський Андрій Володимирович
к.е.н., доцент

 

 

 

Столярчук Ростислав Всеволодович
ст. викладач

Слободян Ігор Володимирович

Слободян Ігор Володимирович
ст. викладач
 
 
 
 
 
 
 

Наукова робота

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію шляхом стажування та участі в науково-дослідній роботі, проведенні науково-практичних та навчально-методичних семінарів, конференцій тощо. Про рівень науково-дослідної роботи свідчить значна кількість публікацій:

 • Гощинський А.В. Інноваційні підходи в освіті / А.В Гощинський, Д.Я. Бакушевич // Інноваційний розвиток регіонів та глобалізаційні процеси: матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів та студентів 13-14 квіт. 2011 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: ТІСІТ, 2011. С.250—251.
 • Бакушевич Я.М., Слободян І.В. Статистика зовнішньої торгівлі між Україною та Польщею в умовах нових економічних змін// Інноваційний розвиток регіонів та глобалізаційні проекти: матеріали І міжнар. наук.-практ. Конф. Молодих науковців, аспірантів та студентів 13-14 квіт. 2011 р., м. Тернопіль.- Тернопіль: ТІСІТ, 2011. – 264 с.- стр.216-220.
 • Yaroslav Bakyshevych, Ihor Slobodyan. The Analysis of Discrepancies in Statistics of the Foreign Trade between Poland and Ukraine in the Conditions of New Economic Changes // Global and Regional Challenges of the 21 st Century Economy. Studies from Economics and Management. /Editer by Ryszard Borowiecki and Andrzej Jaki.- Cracow, 2011. – 413s. –S.331-340.
 • Ярослав Бакушевич, Андрій Гощинський, Ігор Слободян. Розвиток мережевої взаємодії регіонів України на основі IT – аутсорсингу// Регіони знань в Східній Європі: Монографія / [наук.ред.Бакушевич І.В.].- Тернопіль: ТІСІТ, 2010.- 256 с. С.177-188.
 • Yaroslav Bakyshevych, Ihor Slobodyan. Economical aspects of cooperation between Ukraine and Poland in time of global economic crisis // Challenger for the Contemporary Enterprise under Globalization / Scientific editors: Ryszard Borowiecki and Tomasz Rojek/ – Cracow, 2009 – S.113 -118.
 • Гощинський А.В. Інноваційний розвиток мережевих організацій віртуального типу / А.В. Гощинський // Економічний простір. — 2009. — № 12. — С. 42-48.
 • Гощинський А.В. Моделі інформаційно-комунікаційного забезпечення конкурентоспроможності прикордонних територій / А.В. Гощинський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів: зб. наук. пр. — Вип. 3(71) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. — Львів, 2008. — С. 485—495.
 • Ярослав Бакушевич, Володимир Мартинюк, Ігор Слободян. Стан і перспективи розвитку економічного співробіт-ництва України та Польщі в сучасних умовах // Przyrodniczo-ekonomiczny potencjal regionow na pograniczu Polsko-Ukrainskim / Pod redaksja Romana Fedana, Zbigniewa Makiely.-Jaroslaw, 2008. -564s. –S.477- 484.
 • Гощинський А.В. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в розвитку транскордонного співробітництва / А.В. Гощинський, Д.Я. Бакушевич // Соціально-економічне гуртування в контексті модернізації транскордонних регіонів: монографія / за ред. М.Г. Возняк. — Жешув.: Вид-во Жешівського університету, 2008. — С. 282—291.
 • Бакушевич Я.М., Андрушків Б.М, Гощинський А.В. Україна та Польща – Економічні аспекти співпраці // Разом в Європі: регіональні стратегії формування економіки знань в умовах євроінтеграції / Під редакцією І. Бакушевич, Т. Бернат. – Тернопіль: ТІСІТ, 2006, с.49-54
 • Бакушевич Я.М., Бакушевич А.Я. Математичне моделювання кінематики двовісного опорно-поворотного пристрою з довільно орієнтованими осями на рухомій основі. "Машинознавство", 2005.- 8с.
 • Бакушевич Я.М., Бакушевич Д.Я. Європейський тензор України та роль медіа-технологій у сприянні // Медіа,бізнес, громадскість, влада: взаємодія на шляху євроінтеграції/Під редакцією І.Бакушевич, К.Кашуби.-Тернопіль: ТІСІТ,2003.-265 с.
 • Новицький В.В., Бакушевич А.Я., Бакушевич Я.М. Нестаціонарні рівняння збуреного руху для нелінійної моделі антенної системи // Nonlinear oscillations. - Київ 2002. – Том 5. – № 3. – С. 326-333.
 • Бакушевич А.Я. Модальне керування антенною системою // Вопросы механики и ее приложений: - Киев. Институт математики НАН Украины, 2002. Том 44 – С. 25-34.
 • Бакушевич Я.М., Визначення кінематичних параметрів та алгоритмів оптимального керування освітлювальними установками двовісного типу П'ятий міжнародний симпо¬зіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей.-Львів:Кінпатрі лтд.-2001.-с.29.
 • Бакушевич Я.М. Modeling of the variable irradiation influence process on plants grown and development MS'2001-Lviv. International Conference on Modeling & Simulation. Proceedings. 23-26 May 2001, Lviv, Ukraine. P. 286-291.
 • Бакушевич Я.М., Технології підтримки талановитої молоді в Україні Міжнародний симпозіум "Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотв процесі", 27-31 травня 2001 р., Севастополь-Ласпи.
 • Бакушевич Я.М., Андрійчук В.А. Енергоекономне опромінення рослин та алгоритми керування освітлювальною установкою Матеріали 1 Міжнародної науково-практичної конференції "Нетрадиційні і поновлювальні джерела енергії як аль¬тернативні первинним джере¬лам енергії в регіоні", 31 травня- 1 червня 2001 року, Львів.
 • Новицький В.В., Бакушевич А.Я. Модель динаміки антенних систем при наявності зовнішніх збурень // Вісник національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. – Київ .- 2001, №5. – С. 148-153.
 • Бакушевич А.Я. Врахування впливу вітрових навантажень при розрахунку динаміки опорно-поворотних пристроїв антен супутникового зв’язку // Тези доповідей 5-ї наукової конференції ТДТУ. – Тернопіль 24-26 квітня. – 2001. – С. 8.
 • Бакушевич Я.М., Гощинський А.В. Сучасні технології інтерактивного дистанційного навчання підприємців Сб. статей «Підприємництво та розвиток співробітництва 7 стор. в Єврорегіоні Карпати», Тернопіль-Жешув, 2000.- С.123-129.

Навчально-методична робота

На кафедрі успішно впроваджена кредитно-модульна система організації навчального процесу. Для цього розроблені робочі програми курсів, відповідні навчально-методичні матеріали. Контроль знань студентів здійснюється шляхом тестування з використанням пакету прикладних програм «Універсальний тестовий комплекс» і тестів, розроблених викладачами кафедри. Під керівництвом викладачів кафедри студенти проходять практику «Бізнес в Інтернеті», виконують спеціальні частини курсових та дипломних робіт, здійснюють науково-дослідну роботу.

Для забезпечення навчального процесу викладачами кафедри розроблено ряд методичних вказівок і навчальних посібників, зокрема:

 • Я.М.Бакушевич, Ю.Б.Капаціла. Інформатика та комп’ютерна техніка. Навчальний посібник. – Львів, "Магнолія 2006" 2009. – 312с.
 • Палюх А.Я., Драган А.П., Фльонц О.В., Дзюра В.О., Будова і технічне обслуговування дорожніх машин та обладнання. Навчльнай посібник. - Тернопіль: 2011
 • Я.М.Бакушевич. Презентації та комунікації в бізнесі з використанням PowerPoint. Навчальний посібник. - Тернопіль: ТІСІТ, 2007. – 176 с.
 • Я.М.Бакушевич, Ю.Б.Капаціла. Інформатика та комп’ютерна техніка. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: ТІСІТ, 2007. – 292 с.
 • Гощинський А.В. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Прикладна інформатика».
 • Михайлишин М.С. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Економетрія».
 • Я.М.Бакушевич, Ю.Б. Капаціла. Навчальний посібник з курсу «Інформатика та комп’ютерна техніка». Тернопіль: Видавництво ТІСІТ, 2006. – 110 с.
 • Я.М.Бакушевич, Ю.Б. Капаціла А.В. Гощинський. Методичні вказівки до оформлення текстових документів.
 • Я.М. Бакушевич, Д.Я. Бакушевич, А.В. Гощинський. Лабораторний практикум з курсу «Інформатика та комп’ютерна техніка». – Тернопіль: ТІСІТ.- 40с.
 • Профільні класи Методичний посібник для профільних класів/ Під редакцією Я.М.Бакушевича, Тернопіль, Видав. "ТІСІТ", 2002 р. 74 стор.
 • Лабораторний практикум з курсу «Інформатика та комп'ютерна техніка» (Розділ: Основи Microsoft Office. Microsoft Word, Microsoft Excel). Тернопіль: ТІСІТ, 2003, 116с.

В найближчих планах діяльності колективу кафедри є розробка і впровадження нових навчальних курсів, освоєння нового та розроблення власного програмного й методичного забезпечення, участь в роботі семінарів та конференцій та форумів.

Крім того, значна увага приділяється науково-дослідній роботі, результати якої можуть мати практичну цінність і можуть бути використані як в навчальному процесі, так і в умовах виробничої діяльності.

Увійти